İmuneks Farma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle ‘İmuneks Farma’ olarak anılacaktır) olarak sizinle ilgili kişisel verileri işleyeceğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesi gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

İlgili Kişi

Aşağıdaki yöntemlerle kendisiyle ilgili bazı kişisel verileri topladığımız siz Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan İmuneks Farma veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz

o   İmuneks Farma’ya ait ürünlerin tanıtımının yapılması amacıyla tarafınıza İmuneks Farma Ürün Tanıtım Temsilcileri tarafından yapılan ziyaretlerin takibi;

o   Tarafınıza yapılacak İmuneks Farma ürünleriyle ilgili e-posta ve SMS gönderilmesi de dahil olmak üzere her türlü tanıtım ve promosyon faaliyetinde bulunmak;

 • İmuneks Farma’nın ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi;

Amaçları için işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’nci fıkrasında öngörüldüğü üzere açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet sitelerimiz, satış ve pazarlama departmanı ve diğer ilgili çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde, mesleki ziyaretlerde, kongrelerde toplanan formlar, anketler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi, sosyal medya, organizatörlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Sonradan sizden elde edilecek kişisel verilerden, bu aydınlatma metni kapsamına girmeyenler olması durumunda aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilecek olup açık rızanın gerekmesi durumunda da ayrıca açık rıza alınacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanunlarda öngörülen durumlarda örneğin adli makamlarca talep edilmesi durumunda kişisel verileriniz açık rızanız olmadan aktarılabilir.

Hukuki yükümlülüklerin dışında kişisel verileriniz,

 • İmuneks Farma’nın işletme faaliyetleri kapsamında, veri işleyen sıfatına sahip işbirliği yaptığı (örneğin sistemlerine teknik altyapı hizmeti veren) diğer şirketlere;
 • Kongre/eğitim seyahatlerini organize etmek amacıyla bu konuda faaliyet gösteren şirketlere;

Aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizle alakalı olarak

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. f)( d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınızı kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

[email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize

Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe 34349 Beşiktaş/İstanbul adresine kimlik bilgilerinizi ispat edecek diğer belgelerle birlikte yazılı olarak

Ya da noter kanalıyla yapabilirsiniz.

AÇIK RIZA METNİ

İmuneks Farma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanan aydınlatma metnini okudum, İmuneks Farma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne vermiş olduğum kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaçlara ve şartlara uygun olarak işlenmesini kabul ve beyan ederim.

Yukarıdaki yer alan bilgilendirmeler kapsamında belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı belirtmek üzere aşağıdaki onaylıyorum butonunu tıklayarak onayınızı verin.

                                                                                                                                  ONAYLIYORUM

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment